Thank you Robbie Hernandez, Dakota Madden, Dave Hale Jr., Rik Hilborn and Joe Meleski